Τεράστια επιτυχία του Γραφείου μας στο θέμα χορήγησης της Άδειας Ανατροφής τέκνου και στους άρρενες στρατιωτικούς των οποίων οι σύζυγοι δεν εργάζονται !!

Μετά από περίπου ένα χρόνο αδιάλειπτους πίεσης με την κατάθεση προσωπικών μη υπηρεσιακών αναφορών από στελέχη πελάτες μας με την βοήθεια και την συνδρομή μας και την άσκηση σειράς δικαστικών πράξεων, ο αγώνας του Γραφείου μας δικαιώνεται σε ότι αφορά την χορήγηση της άδειας ανατροφής τέκνου και στους άρρενες στρατιωτικούς των οποίων οι σύζυγοι δεν εργάζονται....

ΝΕΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ!!! ΜΕ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΑ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΙΤΗΣΕΩΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Σύμφωνα με τον περί ιεραρχίας και προαγωγών των Αξιωματικών νόμο, όπως εκάστοτε ισχύει (Ν.2439/1996, Ν.3883/2010),  για τις προαγωγές των Αξιωματικών που προέρχονται από Υπαξιωματικούς απόφοιτους ΑΣΣΥ, στον συνολικό χρόνο Υπηρεσίας Αξιωματικού προστίθετο και ο χρόνος πέραν των 13 ετών, που διένυσαν αυτοί από την ονομασία των ως μονίμων Υπαξιωματικών, ανεξαρτήτως βαθμού, δηλαδή προκειμένου να προαχθεί ένας Υπαξιωματικός στον επόμενο βαθμό ως γνωστό, χρειάζεται να συμπληρώσει ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα στον κατεχόμενο βαθμό, επίσης η προαγωγή του Αξιωματικού είναι υποχρεωτική ανεξαρτήτως υπάρξεως κενών οργανικών θέσεων με την συμπλήρωση ενός ανώτατου ορίου παραμονής στον αυτό βαθμό ή με την συμπλήρωση ενός συγκεκριμένου συνολικού χρόνου Αξιωματικού. Επειδή η εξ Υπαξιωματικών Αξιωματικοί καθυστερούν να προαχθούν σε Αξιωματικούς λόγω συνωστισμού στην επετηρίδα και ελλείψεως κενών οργανικών θέσεων, υπάρχει πρόβλεψη στο Νόμο να συνυπολογίζεται σαν χρόνος Αξιωματικού και ο πέραν των δεκατριών χρόνος που διένυσαν ως Υπαξιωματικοί ή Ανθυπασπιστές....

page 1 of 2