Χωρίς επίδομα στέγασης και το 2019 οι στρατιωτικοί!

“Έξωση” για ακόμα μια χρονιά από το επίδομα στέγασης για τους στρατιωτικούς που δεν θα λάβουν οικονομική ενίσχυση από το κράτος....

Άδεια ανατροφής παιδιού, πότε μπορεί να την λάβει και ο πατέρας στρατιωτικός;

Η ανατροφή του παιδιού είναι μια ευθύνη που αφορά τόσο τους άνδρες όσο και τις γυναίκες που υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις. Από αυτή την σκοπιά αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη η θεσμοθέτηση 9μηνης άδειας ανατροφής νεογέννητου παιδιού και για τους άνδρες στρατιωτικούς....

ΠΔ 28-2015 – Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία 

Mε το Προεδρικό Διάταγμα 28/2015   κωδικοποιούνται σε ένα ενιαίο κείμενο όλες οι σχετικές διατάξεις για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία. Ειδικότερα γίνεται κωδικοποίηση μεταξύ άλλων   του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 ( Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας)   των άρθρων 9 και 25 του Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και άλλες διατάξεις» , του άρθρου 7 της ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/23.04.2012 απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο»...

ΣΤΕ 62-2015 – Πώς φορολογούνται οι αποζημιώσεις εξωτερικού των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων

Φορολογείται αυτοτελώς το καθαρό ποσό των αποδοχών που λαμβάνουν οι υπηρετούντες στην αλλοδαπή στρατιωτικοί, πέραν των αποδοχών που θα ελάμβαναν αν υπηρετούσαν στο εσωτερικό, αφαιρουμένων των δαπανών που τους καταβάλλονται κατά τις διατάξεις του ν. 2685/1999, όπως η αποζημίωση λαμβάνουν όσοι υπηρετούν στην Κύπρο. Έντοκη επιστροφή φόρων που παρακρατήθηκαν αχρεωστήτως, από της επιδόσεως της προσφυγής, με την οποία υποβάλλεται το αίτημα για επιστροφή....

Kαθυστέρηση εκδίκασης ποινικής υπόθεσης και επιδίκαση ηθικής βλάβης από το ΕΔΔΑ κατά της Ελλάδας

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου δικαίωσε σε πρόσφατη του απόφαση (2/12/2014) πολίτη που προσέφυγε κατά της Ελλάδας αναφορικά με το δικαίωμα πρόσβασης στη Δικαιοσύνη. Η υπόθεση προέκυψε μετά από προσφυγή (αρ. προσφυγής 63300/09) την οποία κατέθεσε κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας ένας Έλληνας υπήκοος, ο οποίος προσέφυγε στο Δικαστήριο επικαλούμενος παραβιάσεις του άρθρου 6§1 της Σύμβασης (ΕΣΔΑ) όσον αφορά το δικαίωμα πρόσβασης σε δικαστήριο και εκδίκασης της υπόθεσής του εντός λογικής προθεσμίας....

page 1 of 2